Gebruikersvoorwaarden

Deze website en de erin aangeboden diensten worden ter beschikking gesteld door “De Betaalfabriek”.


Doelstelling De Betaalfabriek

Ondersteuning te verlenen bedrijven en instellingen om (tijdelijk) CLIEOP bestanden te converteren naar SEPA bestanden en handmatig transacties in te voeren en deze als SEPA bestand te kunnen downloaden.

De service is tijdelijk en is ter ondersteuning aan de SEPA migratie in Nederland.
Bedrijven en instellingen kunnen CLIEOP bestanden met Nederlandse bankrekeningnummers laten verrijken. Dit voor zover die bestanden worden gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering, daaronder begrepen het voeren van administraties voor derden.

De Betaalfabriek behoudt zich het recht voor de via de 'De Betaalfabriek’ website aangeboden service ten allen tijde naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk op te schorten of te beëindigen.

Door het aanmaken van een account en het aanvaarden van deze voorwaarden ontstaat er een bindende overeenkomst tussen de gebruiker en De Betaalfabriek aangaande het gebruik door de gebruiker van de ‘De Betaalfabriek’ website en de erin aangeboden diensten.


Gebruik De Betaalfabriek

De service is breed toegankelijk en het gebruik is op basis van het ‘fair usage’ principe. Dit principe gaat uit van de situatie dat een organisatie, als onderdeel van haar SEPA voorbereidingen, de procedures en systemen bijna gereed heeft om ervoor te zorgen dat de eigen administraties op korte termijn SEPA compliant zijn.

Gebruikers van De Betaalfabriek kunnen maximaal bestanden tot 1Mb laten converteren. Het laten aanvullen van bestanden groter dan 1Mb kan uitsluitend na contact met Betaalfabriek. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht bovenop de maandelijkse abonnementskosten. De laatst genoemde gebruikers gaan een bijkomende overeenkomst aan met de Betaalfabriek. Deze overeenkomst wordt, na de registratie door de Betaalfabriek gebruiker digitaal bevestigd door het activeren van het account.

De Betaalfabriek behoudt zich het recht voor om deze gebruikervoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Dergelijke wijziging zal ter kennis worden gebracht aan de gebruikers door middel van publicatie op deze website. Het voortgezet gebruik van de website en de erin aangeboden diensten impliceert aanvaarding door de gebruiker van de aldus gewijzigde gebruikersvoorwaarden.


Intellectuele rechten

De ‘De Betaalfabriek’ website en de informatie die deze bevat zijn uitsluitend bestemd voor het in deze gebruikersvoorwaarden uitdrukkelijk toegestane gebruik. Alle gegevens op de website dienen uitsluitend ter informatie.

Alle rechten in de inhoud van de ‘De Betaalfabriek’ website, hierin begrepen de intellectuele en industriële rechten waaronder de auteursrechten, behoren uitsluitend toe aan ‘De Betaalfabriek’ en diens licentiegevers. De op de ‘De Betaalfabriek’ website vermelde merken en logo’s komen toe aan hun respectievelijke eigenaars.

Niets in deze gebruikersvoorwaarden strekt ertoe, noch zal uw gebruik van de ‘De Betaalfabriek’ website tot gevolg hebben, impliciet noch expliciet, u enig recht met betrekking tot de ‘De Betaalfabriek’ website of diens inhoud te verstrekken. Het is u niet toegestaan de ‘De Betaalfabriek’ website of diens inhoud, hierin begrepen de tekst, vermelde merken en logo’s, afbeeldingen, audio en video op enige wijze te reproduceren of te verspreiden zonder de voorafgaande toestemming van De Betaalfabriek, behoudens de reproductie voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt, de bron wordt vermeld en alle op de materialen aangebrachte vermeldingen ook op de reproducties worden aangebracht.


Hyperlinks

De ‘De Betaalfabriek’ website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links impliceren evenwel niet dat De Betaalfabriek enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of uw gebruik ervan. De Betaalfabriek heeft geen enkele controle over deze websites en staat niet in voor hun volledigheid, juistheid en veiligheid. De Betaalfabriek aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, met betrekking tot websites die u betreedt door het aanklikken van een op de ‘De Betaalfabriek’ website vermelde link. Door dergelijke link aan te klikken verlaat u de ‘De Betaalfabriek’ website en krijgt u – op eigen risico – toegang tot websites van derden waar u zal gebonden zijn door eventueel op deze websites aangebrachte gebruikersvoorwaarden. Van zodra u een van dergelijke webpagina’s van derden betreedt vallen alle handelingen die aldaar worden gesteld binnen het toepassingsgebied van uw relatie met desbetreffende derde. De Betaalfabriek draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig contract dat u aldaar met die derde zou sluiten en is niet aansprakelijk voor eventuele niet-naleving van de contractuele verplichtingen door desbetreffende derde.


Aansprakelijkheid - Disclaimer

In de mate toegelaten onder toepasselijk recht sluit De Betaalfabriek haar aansprakelijk met betrekking tot de ‘De Betaalfabriek’ website en uw gebruik ervan uit, hierin begrepen elk direct of indirect verlies of directe of indirecte schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, klanten of contracten, gemiste kans of verlies van verwachte besparingen, reputatieschade, of nog de kost van het beroep doen op, of het aanschaffen van, alternatieve producten of diensten, ontstaan door of in verband met de ‘De Betaalfabriek’ website, uw gebruik van de website en de erin aangeboden diensten, het niet kunnen gebruiken van de website of de erin aangeboden diensten, hierin begrepen (niet exhaustieve lijst) aansprakelijkheid ingevolge niet of foutief uitgevoerde opdrachten; verlies van of schaden aan bestanden of gegevens; toegang door derden tot, of het onderscheppen en/of wijzigen door derden van uw bestanden of gegevens; de nauwkeurigheid, de volledigheid, kwaliteit of de actualiteitswaarde van de ‘De Betaalfabriek’ website of de resultaten van het gebruik van de website; verlies of schade ingevolge aantasting van software of data door virussen te wijten aan uw bezoek aan of gebruik van de ‘De Betaalfabriek’ website of schade ingevolge het downloaden van materiaal van de ‘De Betaalfabriek’ website of eraan gelinkte websites. U aanvaardt dat u de ‘De Betaalfabriek’ website gebruikt op eigen risico en dat De Betaalfabriek niet waarborgt dat de ‘De Betaalfabriek’ website aan uw vereisten zal voldoen, noch dat deze ten allen tijde beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. De inhoud van de ‘De Betaalfabriek’ website en de erin aangeboden diensten worden aangeboden “ZOALS ZE ZIJN” / “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN”, zonder enige garantie. De Betaalfabriek verleent geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud van of de diensten die via de ‘De Betaalfabriek’ website ter beschikking worden gesteld.

U verbindt zich ertoe De Betaalfabriek te vrijwaren van en te vergoeden voor elke vordering, verlies of schade, ongeacht de vorm, te wijten aan uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.


Account

De gebruiker waarborgt dat de door hem/haar op de ‘De Betaalfabriek’ website geregistreerde gegevens correct zijn, en dat hij/zij bevoegd is om de vennootschap, persoon of instelling namens wie de gebruiker een account aanmaakt op de ‘De Betaalfabriek’ website te verbinden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van diens accountgegevens. Ingeval van oneigenlijk gebruik van diens accountgegevens (onder meer de login gegevens) dient de gebruiker De Betaalfabriek hiervan op de hoogte te stellen.

De gebruiker waarborgt over de nodige rechten en toelating te beschikken (i) om de door hem/haar gebruikte log-in/accountgegevens te gebruiken, en (ii) om de door hem/haar geüploade bestanden te uploaden en te converteren, en bij het gebruik van de ‘De Betaalfabriek’ website en de erin aangeboden diensten geen inbreuk te maken op enige rechten van derden. De gebruiker verbindt er zich toe de ‘De Betaalfabriek’ website en de erin aangeboden diensten slechts te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze door De Betaalfabriek ter beschikking worden gesteld, zoals in deze gebruikersvoorwaarden benoemd.

De Betaalfabriek heeft geen verplichting doch wel het recht om het gebruik van de ‘De Betaalfabriek’ website te monitoren. De Betaalfabriek kan toegang tot een account blokkeren in geval van (vermoede) misbruiken of (vermoede) inbreuken op deze gebruikersvoorwaarden. De Betaalfabriek zal de gebruiker hiervan informeren op het door de gebruiker verstrekte e-mailadres.

 

Algemeen

Indien een bevoegde rechts- of overheidsinstantie oordeelt dat een specifieke bepaling van deze gebruikersvoorwaarden niet geldig is, zal deze bepaling worden uitgesloten, doch de rest van de gebruikersvoorwaarden zal ongewijzigd van kracht blijven.

Het nalaten door De Betaalfabriek om de naleving van (een deel van) deze gebruikersvoorwaarden af te dwingen, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om alsnog naleving te eisen en af te dwingen.

De gebruiker is niet gerechtigd om diens rechten en verplichtingen hieronder geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Deze gebruikersvoorwaarden en de op de ‘De Betaalfabriek’ website vermelde privacy verklaring vormen de volledige overeenkomst tussen De Betaalfabriek en de gebruiker met betrekking tot diens gebruik van de ‘De Betaalfabriek’ website.

 

 

Abonnement, termijn en betaling

De Betaalfabriek is een betaalde dienst waarvoor per 1 februari 2014 maandelijks abonnementskosten zijn verschuldigd:

Abonnementskosten bij betaling door middel van automatische incasso € 14,95 per maand. Indien wordt gekozen voor abonnement betaling door middel van  een factuur bedragen de kosten € 17,95 per maand.

De aanmelding voor ‘De Betaalfabriek’ vindt plaats door:
1. Het Gebruikersregistratie formulier op de website (www.debetaalfabriek.nl) volledig in te vullen en te verzenden en daarna het aangemaakt account te activeren.
2. U kunt de maandelijkse contributie voldoen door betaling van het gehele bedrag via automatische incasso of per factuur.
3. Kiest U voor de optie om te betalen door middel van een factuur, dan dient U te betalen binnen de betaaltermijn die op de factuur is vermeld.
4. Een abonnement bij ‘De Betaalfabriek’ wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 kalender maand vanaf de activatie van het account op ‘De Betaalfabriek’.
5. Als het Lid zijn lidmaatschap niet 7 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur per email bij ‘De Betaalfabriek’ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd tot het einde van de opvolgende maand en geldt opnieuw een opzegtermijn van 7 dagen voor de einddatum.
6. De ingangsdatum van het abonnement is de dag van activatie van het account op de website van ‘De Betaalfabriek.nl’.
7. Indien de ingangsdatum van het abonnement in de kalender maand is, wordt er voor die maand een volledige termijn in rekening gebracht.
8. Wij maken een verhoging van de contributie uiterlijk zes weken voor de datum waarop deze ingaat, bekend. Dit doen wij via onze periodieke uitgaven en op onze website. De verhoging wordt aan u in rekening gebracht per eerstvolgend moment van betaling van het abonnement.
9. Bij niet tijdige ontvangst door ‘De Betaalfabriek’ van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt maximaal een herinnering verstuurd of her-incasso uitgevoerd. ‘De Betaalfabriek’ is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan wordt het account voor ‘De Betaalfabriek’ geblokkeerd. Indien de gebruiker, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is de gebruiker in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (alle bedragen) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de gebruiker.

 


Toepasselijk recht – Jurisdictie

Uw gebruik van de ‘De Betaalfabriek’ website en de erop van toepassing zijnde (gebruikers)voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. De Betaalfabriek behoudt zich het recht voor inbreuken op de gebruiksvoorwaarden juridisch te vervolgen. Enig geschil in verband met de ‘De Betaalfabriek’ website of uw gebruik ervan dat niet minnelijk kan worden geregeld zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam, Nederland.

Versie 6 januari 2014

 

Download de pdf versie

 

 Eenvoudig

Betaal -en incassobestanden eenvoudig volledig automatisch probleemloos converteren naar SEPA XML bestanden 

 

 Gratis 

Test de eerste dag gratis, daarna €14,95 per maand (maandelijks opzegbaar). Na aanmelding direct toegang tot alle services!

 

  Kwaliteit

Met meer dan 1000 gebruikers is De Betaalfabriek de grootste conversie dienst van Nederland, geleverd door de uitvinders van de Payment Hub!